آرشیو

کارگاه آشنایی با سامانه سجاد و تکمیل اطلاعات سامانه توسعه همگانی
کارگاه آشنایی با سامانه سجاد و تکمیل اطلاعات سامانه توسعه همگانی
کارگاه آشنایی با سامانه سجاد و تکمیل اطلاعات سامانه توسعه همگانی - دی 1398
برگزاری مربیگری درجه سه والیبال
برگزاری مربیگری درجه سه والیبال
برگزاری مربیگری درجه سه والیبال - بهمن 1397
برگزاری کارگاه تغذیه سالم
برگزاری کارگاه تغذیه سالم
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی با هدف ارتقاء سلامت و تندرستی دانشجویان دانشگاه و همچنین در راستای برنامه های مرکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی اقدام به برگزاری یک دوره کارگاه با موضوع تغذیه سالم، با حضور ۴۰ نفر در روز پنج شنبه مورخ ۲۳ آذر ماه ۹۶...