نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با دبیر خانه منطقه پنج ورزش دانشگاه های کشور

ارتباط با دبیر خانه منطقه پنج ورزش دانشگاه های کشور


ارتباط با دبیر خانه منطقه 5 ورزش دانشگاه های کشور 

آدرس : کرمانشاه ، طاق بستان ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه رازی ، حوزه معاونت دانشجویی ، مدیریت تربیت بدنی، دبیرخانه منطقه پنج ورزش دانشگاه های کشور  

شماره های تماس :

دبیر منطقه پنج ورزش کشور  : 34283276-083

کارشناس  دبیرخانه منطقه پنج ورزش کشور در بخش آقایان : 34283269-083

کارشناس دبیر خانه منطقه پنج ورزش کشور در بخش بانوان : 34283273-083

فاکس : 34283273-083