ارتباط با دبیر خانه منطقه پنج ورزش دانشگاه های کشور - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با دبیر خانه منطقه پنج ورزش دانشگاه های کشور

ارتباط با دبیر خانه منطقه 5 ورزش دانشگاه های کشور 

آدرس : کرمانشاه ، طاق بستان ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه رازی ، حوزه معاونت دانشجویی ، مدیریت تربیت بدنی، دبیرخانه منطقه پنج ورزش دانشگاه های کشور  

شماره های تماس :

دبیر منطقه پنج ورزش کشور  : 34283276-083

کارشناس  دبیرخانه منطقه پنج ورزش کشور در بخش آقایان : 34283269-083

کارشناس دبیر خانه منطقه پنج ورزش کشور در بخش بانوان : 34283273-083

فاکس : 34283273-083