انتخابات یکی از پایه های نظام جمهوری اسلامی است.

انتخابات یکی از پایه های نظام جمهوری اسلامی است.