انجمن ورزشی و نیروهای داوطلبی

انجمن ورزشی و نیروهای داوطلبی


انجمن های ورزشی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

آیین نامه انجمن های ورزشی دانشجویی 

نحوه ثبت نام انجمن های ورزشی و داوطلبی جهت همکاری با مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی