نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه ها و فرم ها

آیین نامه ها و فرم ها


آیین نامه برگزاری مسابقات مجازی و آنلاین ورزش های همگانی در سال 99

آیین نامه عمومی  مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور  

آیین نامه کمیته انظنباطی مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور 

آیین نامه  فنی مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور 

آیین نامه مسابقات المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور - تابستان 1398

راهنمای کاربری سامانه سجاد برای دانشجویان 

آیین نامه تشکیل انجمن های ورزشی دانشجویی