برنامه زمانبندی مرکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه زمانبندی مرکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی

 

برنامه زمانبندی واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی- نیمسال اول 98-1397

روز / ساعت

8:30 تا 12

13 تا 15

15 تا 17

شنبه

دانشجویان دختر

 

دانشجویان دختر

 

دانشجویان دختر

 

یک شنبه

دانشجویان دختر

 

دانشجویان دختر

 

دانشجویان دختر

 

دو شنبه

دانشجویان پسر

 

دانشجویان پسر

 

دانشجویان پسر

 

سه شنبه

دانشجویان پسر

 

دانشجویان پسر

 

دانشجویان پسر

 

چهارشنبه

دانشجویان پسر

ارائه برنامه تغذیه ورزشی ،

تمرینات اصلاحی و مشاوره ورزشی

 

دانشجویان دختر

ارائه برنامه تغذیه ورزشی ،

تمرینات اصلاحی و مشاوره ورزشی

 

دانشجویان دختر

ارائه برنامه تغذیه ورزشی ،

تمرینات اصلاحی و مشاوره ورزشی

 

 

 

توجه : مراجعه به مرکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی برای کلیه دانشجویان جدید الورود سال 1397  الزامی می باشد.