برنامه مسابقات دبیرخانه

برنامه مسابقات دبیرخانه


برنامه های مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش در سطح منطقه ای و درون دانشگاهی- مهر و آبان 1400

جلسه مجازی  دبیران مناطق ده گاه دانشگاه های سراسر کشور - اسفند 1399

اطلاعیه برگزاری دوره مربیگری درجه سه شطرنج - بهمن و اسفند 1399

برگزاری جلسه مجازی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه پنج کشور با حضور نماینده اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- دی ماه 1399

جلسه مجازی دبیران ورزش مناطق ده گانه دانشگاه های سراسر کشور - تیر ماه 1399

جلسه مجازی هم اندیشی دبیران ورزش مناطق ده گانه دانشگاه های سراسر کشور - اردیبهشت 1399

گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه 5 کشور - اردیبهشت 1398

بخشنامه اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم در خصوص ادامه مسابقات منطقه ای در سال 1398 و 1399

برنامه زمانبندی مسابقات دانشگاه های منطقه پنج ورزش کشور - سال 1398

برنامه زمانبندی مسابقات دانشگاه های منطقه پنج ورزش کشور - سال 1396