برنامه مسابقات دبیرخانه

برنامه مسابقات دبیرخانه


بخشنامه اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم در خصوص ادامه مسابقات منطقه ای در سال 1398 و 1399

برنامه زمانبندی مسابقات دانشگاه های منطقه پنج ورزش کشور - سال 1398

برنامه زمانبندی مسابقات دانشگاه های منطقه پنج ورزش کشور - سال 1396