برگزاری جشنواره ورزشی درون دانشگاهی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه

برگزاری جشنواره ورزشی درون دانشگاهی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه