برگزاری جلسه مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه پنج سراسر کشور به صورت مجازی ( ویدئو کنفراس ) با حضور نمایندگان اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برگزاری جلسه مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه پنج سراسر کشور به صورت مجازی ( ویدئو کنفراس ) با حضور نمایندگان اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری