برگزاری مربیگری درجه سه شطرنج به صورت مجازی و آنلاین

برگزاری مربیگری درجه سه شطرنج به صورت مجازی و آنلاین