برگزاری مسابقات مجازی قهرمانی والیبال مهارتی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس

برگزاری مسابقات مجازی قهرمانی والیبال مهارتی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس


دانلود آیین نامه عمومی و فنی مسابقات