برگزاری مسابقات مجازی کاراته دانشجویان پسر دانشگا ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

برگزاری مسابقات مجازی کاراته دانشجویان پسر دانشگا ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور


دانلود آیین نامه مسابقات