برگزاری همایش پیاده روی گرامیداشت دومین سالگرد شهید سردار سلیمانی

برگزاری همایش پیاده روی گرامیداشت دومین سالگرد شهید سردار سلیمانی