فوق برنامه کارکنان

فوق برنامه کارکنان


برنامه فعالیت های فوق برنامه کارکنان و اعضای هیات علمی - نیمسال دوم 99-98

برنامه فعالیت های فوق برنامه کارکنان و اعضای هیات علمی - نیمسال اول 99-98

برنامه فعالیت های فوق برنامه برنامه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه رازی در سالن ورزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - نیمسال اول 99-1398