نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی

مرکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی


مقدمه

تغییر شیوه زندگی افراد جامعه از فعال به غیرفعال سبب بروز مشکلات و عوارض جسمانی در آحاد مختلف جامعه شده است، به گونه ای که گاهی سلامت جسمانی افراد را تحت الشعاع خود قرار داده است که در پی آن افراد به بیماریهای مختلف دچار می شوند . امروزه، توجه به گسترش فرهنگِ انجام فعالیتهای بدنی بیش از گذشته ضرورت یافته است. از آنجا که دانشگاهها از جمله مراکزی هستند که نقش محوری در افزایش سلامت روانی، جسمانی وبهبود کیفیت زندگی آحاد جامعه به ویژه دانشجویان ایفا می کنند، از این رو، مدیریت تربیت بدنی دانشگاه به صورت منسجم در راستای پایش تندرستی نسبت به ارزیابی سلامت جسمانی دانشجویان اقدام می نماید.

در این طرح کلیه دانشجویان جدید الورود دوره کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، مورد ارزیابی قرار می گیرند.  تا از این طریق ضمن آگاهی آنها از وضعیت جسمانی خود نسبت به انجام مشاورۀ ورزشی و ارائه برنامه های اصلاحی، تمرینهای ویژه و فعالیت های جسمانی مرتبط، نسبت به تقویت ضعفهای جسمانی و اصلاح ناهنجاریهای بدنی احتمالی اقدام گردد و در پایان پس از ارزیابی های مرحله ای در طول دوران تحصیل و انجام اقدامات لازم بتوان برای حفظ و ارتقای سلامت آنها اقدام نمود. به طور کلی، هدف از ارزیابی دانشجویان در مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی به شرح زیر میباشد:

-  آگاهی دانشجویان از وضعیت بدنی خود بر اساس شاخصهای فیزیولوژیک، ساختار اسکلتی و قامتی و نیز معیارهای آمادگی جسمانی؛

-  ارائه پیشنهادات لازم براساس نتایج به دست آمده، متناسب با شرایط هر فرد؛ 

-  در نهایت، تلاش بر این است که مجموع این اقدامات بتواند، به عنوان عامل انگیزشی، دانشجویان را به انجام فعالیت بدنی برای تقویت قوای جسمانی و اصلاح ضعفهای ناشی از فقر حرکتی ترغیب نماید.

هدف

اهداف کلی طرح مزبور عبارتند از: بررسی و ارزیابی شاخصهای وابسته به سلامت جسمانی از طریق اندازه گیری ابعاد و زوایای بدن،مقادیر ترکیب بدنی و تعیین سطح توانایی حرکتی دانشجویان بر اساس معیارهای موجود؛ اصلاح و ارتقای نورمهای فعلی و مهمتر از همه ارائه خدمات مشاوره ورزشی و تندرستی مرتبط با فعالیتهای جسمانی به دانشجویانی که به هر دلیل نیازمند انجام تمرینهای خاص جسمانی و ورزشی در راستای اصلاح ناهنجاریها و ضعفهای جسمانی ناشی از فقر حرکتی هستند. تا بدین وسیله، موجبات حفظ و ارتقای سطح تندرستی آنها بدون برخورداری از هرگونه ضعف و یا ناهنجاری که ناشی از فقر حرکتی است، فراهم گردد.

مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی زیر نظر مدیریت تربیت بدنی دانشگاه و با  بهره گیری از متخصیص و  فارغ التحصیلان تربیت بدنی و علوم ورزشی ترجیحاً در گرایشهای فیزیولوژی و حرکات اصلاحی وآسیب شناسی اداره می شود.

مدیر تربیت بدنی  پس از انجام مرحله ارزیابی برای افرادی که دارای ضعف های جسیمانی و یا ناهنجیاری های وضیعیتی هستند به صورت ویژه اقدامات لازم را انجام می دهد و از طریق هدایت آنها در کلاسهای آمادگی جسمانی و اصلاحی با بهره گیری از مشاوره پزشک دانشگاه زمینه پیشگیری و اصلاح ناهنجاریها و ضعفهای جسمانی دانشجویان مبتلا را فراهم می نماید.