مسابقات قهرمانی کاراته (مجازی)دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

مسابقات قهرمانی کاراته (مجازی)دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور


 دانلود آیین نامه مسابقات