مسابقات مجازی جودو در بخش کاتا دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسساتآموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه شیراز

مسابقات مجازی جودو در بخش کاتا دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسساتآموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه شیراز


دانلود آیین نامه عمومی و فنی مسابقات