مسابقات ورزشی مجازی اسکواش و ایروبیک دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

مسابقات ورزشی مجازی اسکواش و ایروبیک دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور


آیین نامه مسابقات اسکواش 

آیین نامه مسابقات ایروبیک