معرفی پرسنل استخر - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی پرسنل استخر

پرسنل استخر دانشگاه رازی 

ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت 
1 مهدی عزیزی مسئول پذیرش در بخش آقایان 
2 وحید رزلانسری  مسئول خدمات  در بخش آقایان 
3 آزاد جودان سر ناجی در بخش آقایان 
4 سینا شهسواری  ناجی در بخش آقایان 
5 سوری  ناجی در بخش آقایان 
6 خانم عزیزی  مسول پذیرش در بخش خانم ها 
7 خانم ناصری  مسئول خدمات در بخش خانم ها 
8 خانم ویسی پور  سر ناجی بخش خانم ها 
9 خانم عظیمی  ناجی در بخش خانم ها 
10 خانم پارسی  ناجی در بخش خانم ها 
11 آقای کرمی  تاسیسات 
12 آقای محمودی  تاسیسات