کارگاه آشنایی با سامانه سجاد و تکمیل اطلاعات سامانه توسعه همگانی

کارگاه آشنایی با سامانه سجاد و تکمیل اطلاعات سامانه توسعه همگانی


کارگاه آشنایی با سامانه سجاد و تکمیل اطلاعات سامانه توسعه همگانی - دی 1398