گزارش برگزاری جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه رازی: - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش برگزاری جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه رازی:

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی بر اساس آیین نامه ها و دستور العمل های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت سازمان یافته و  بر اساس تقویم سالانه ورزش دانشگاه

با هدف ایجاد فرصت به منظور حضور حداکثری دانشجویان در فعالیت های ورزشی و همچنین ارتقاء سطح سلامت جسمی و روحی دانشجویان اقدام به برگزاری مسابقات در

قالب جشنواره ورزشی پاییزه در دو بخش دانشجویان دختر و پسر نمود .

این جشنواره ورزشی که مورد استقبال پر شور دانشجویان قرار گرفت ، بعد از برنامه ریزی و اطلاع رسانی های لازم به دانشجویان در سطح  دانشگاه در قالب 28 برنامه

ورزشی در بخش دانشجویان د ختر و پسر به صورت جداگانه ( 14 برنامه ورزشی برای دانشجویان پسر و 14  برنامه ورزشی برای دانشجویان دختر) بر اساس گزارشات ذیل

برگزار گردید .

پسران  

 

دختران

ردیف  

رشته ورشی

تاریخ

مکان برگزاری

تعداد نفرات شرکت کننده

رشته ورزشی 

تاریخ

مکان برگزاری

تعداد نفرات شرکت  کننده

1

فوتسال

97/9/5 تا 97/10/5

سالن ورزشی شماره 3

 300 

( تیم 36)  

بدمینتون

97/9/10 تا 97/9/24

سالن ورزشی شماره 2

 

23

2

والیبال

97/9/10  تا 97/9/21

سالن ورزشی شماره3

 48

( تیم 6)

دوو میدانی

97/9/10

 

پیست ورزشی دانشگاه

23

3

بسکتبال

97/9/11 تا 97/9/25

سالن ورزشی شماره1

 49

 ( تیم 7)

تنیس روی میز

97/9/11

 

 

سالن ورزشی شماره 3

8

4

هندبال

97/9/13 تا 97/9/27

سالن ورزشی شماره 3

 45

( تیم 5)

بسکتبال

97/9/11 تا 97/9/18

 

سالن ورزشی شماره 1

30

( تیم 5)

5

پرس سینه

97/9/14

سالن بدنسازی خوابگاه شهیداشرفی

 40

فوتسال

97/9/12 تا 97/9/26

 

سالن ورزشی شماره 3

نفر 40

( تیم 5) 

6

سالن بدنسازی خوابگاه شهید مطهری

 30

والیبال

97/9/13 تا 97/9/27

 

سالن ورزشی شماره2

35

(5 تیم )

7

تنیس روی میز

97/9/17 تا 97/9/19

سالن ورزشی شماره 3

 32

ایروبیک

97/9/14

 

 

سالن جنب زورخانه

20

8

97/9/19

سالن ورزشی دانشکده کشاورزی

 20

کوهپیمایی

97/9/15

طاق بستان

30

9

دو و میدانی

97/9/18

 

پیست دو و میدانی دانشگاه 

30

تکواندو

97/9/17

 

 

سالن ورزشی ورزشهای رزمی

10

10

بدمینتون

97/9/19

سالن ورزشی شماره1

 30

کاراته

97/9/18

 

سالن ورزشهای رزمی

17

11

شنا

97/9/20

استخر دانشگاه

15

شطرنج

   

11

12

کشتی

97/9/26

سالن کشتی دانشکده علوم اجتماعی

30

97/9/18

سالن ورزشی کشاورزی

12

13

شطرنج

97/9/26

سالن ورزشی پردیس کشاورزی

26

شنا

97/9/21

استخر دانشگاه

13

14

97/9/97

سالن ورزشی شماره 3

30

پیاده روی

97/9/18

سالن ورزشی کشاورزی

25

 

 

 

 

 

مچ اندازی

97/9/20

سالن ورزشی کشاورزی

24

 

 

گزارش تصویری مسابقات جشنواره ورزشی پاییزه