گزارش برگزاری مربیگری درجه سه شطرنج در سطح منطقه ای ، استانی، درون دانشگاهی- بهمن ماه سال 1399

گزارش برگزاری مربیگری درجه سه شطرنج در سطح منطقه ای ، استانی، درون دانشگاهی- بهمن ماه سال 1399