273

اعزام ها

 

اعزام تیم های ورزشی دانشگاه رازی به مسابقات استانی 
دانشجویان 
کارکنان و اعضای هیات علمی 

 

اعزام تیم های ورزشی دانشگاه رازی به مسابقات منطقه ای
دانشجویان 
کارکنان و اعضای هیات علمی 

 

اعزام تیم های ورزشی دانشگاه رازی به مسابقات کشوری
دانشجویان 
کارکنان و اعضای هیات علمی 

 

اعزام تیم های ورزشی دانشگاه رازی به مسابقات المپیاد
دانشجویان 
کارکنان و اعضای هیات علمی 

 


شناسه : 913973