1707

اماکن و فضا های ورزشی دانشگاه رازی

مشخصات اماکن و فضا های ورزشی دانشگاه رازی

 

جدول 1. فضا های ورزشی سر پوشیده

ردیف

نام مکان

آدرس

شماره تماس 

1

سالن ورزشی شماره یک

پردیس دانشگاه رازی ، طبقه همکف مدیریت تربیت بدنی  

08334283269

2

سالن ورزشی شماره دو

پردیس دانشگاه رازی ،  طبقه همکف مدیریت تربیت بدنی

08334283269

3

سالن ورزشی شماره سه

پردیس دانشگاه رازی ، روبروی استخر دانشگاه

08334283269

4

سالن تنیس روی میز

پردیس دانشگاه رازی ، مجموعه ورزشی شماره 3، روبروی استخر دانشگاه

08334283269

5

سالن ورزش های رزمی

پردیس دانشگاه رازی ، مجموعه ورزشی شماره 3، روبروی استخر دانشگاه

08334283269

6

سالن ورزشی فجر

بلوار شهید بهشتی،نرسیده به چهار راه بسیج، ساختمان رنو

08338237265

7

سالن ورزشی دانشکده علوم اجتماعی

بلوار شهید بهشتی،روبروی بیمارستان امام علی ، دانشکده علوم اجتماعی  

08338368070

8

سالن چند منظوره کشاورزی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

08334283269

9

سالن کشتی

بلوار شهید بهشتی،روبروی بیمارستان امام علی ، دانشکده علوم اجتماعی  

08338368070

10

سالن بدنسازی دانشکده تربیت بدنی

پردیس دانشگاه رازی ، طبقه همکف مدیریت تربیت بدنی

08334283269

11

سالن بدنسازی خوابگاه شهید اشرفی

پردیس دانشگاه رازی ، خوابگاه شهید اشرفی

08334283269

12

سالن بدنسازی خوابگاه شهید مطهری

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی  ، خوابگاه شهید مطهری

08334283269

13

سالن بدنسازی خوابگاه کوثر

پردیس دانشگاه رازی ، خوابگاه کوثر

08334283269

14

سالن زورخانه

پردیس دانشگاه رازی، پشت سالن ورزشی شماره 3

08334283269

15

سالن ایروبیک

پردیس دانشگاه رازی، پشت سالن ورزشی شماره 3

08334283269

16

استخر

پردیس دانشگاه رازی

08334279616
 

 

جدول 2. فضا های ورزشی روباز

ردیف

نام مکان

آدرس

1

زمین چمن و پیست دو و میدانی

پردیس دانشگاه رازی

2

زمین چمن  دانشکده کشاورزی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

3

فارتلک

پردیس کشاورزی

4

زمین  آسفالت والیبال

پردیس دانشگاه رازی ، خوابگاه شهید اشرفی

5

زمین  آسفالت بسکتبال

پردیس دانشگاه رازی ، خوابگاه شهید اشرفی

6

زمین آسفالت فوتبال

پردیس دانشگاه رازی ، خوابگاه شهید اشرفی

7

فضای رو باز دانشکده دامپزشکی

دانشکده دامپزشکی

8

ایستگاه تندرستی و آمادگی جسمانی

پردیس دانشگاه رازی ، خوابگاه شهید اشرفی

9

فضای رو باز خوابگاه شهید مطهری

پردیس دانشگاه رازی ، خوابگاه شهید مطهری

10

فضای رو باز خوابگاه های دختران

خوابگاه های شهید مفتح، شهید بهشتی، کوثر و حضرت زینب(س)

11

زمین چمن مصنوعی فوتبال ، باغ ابریشم  پردیس باغ ابریشم ، مجاور استخر

12

زمین چمن مصنوعی فوتبال ، خوابگاه اشرفی پردیس باغ ابریشم ، مقابل خوابگاه شهید اشرفی (پسران)

13

زمین چمن مصنوعی فوتبال ، کشاورزی پردیس کشاورزی ، مجاور ورودی اصلی 
 

 

 

شناسه : 913422