250

دانشگاه های تابعه دبیر خانه منطقه 5 ورزش کشور

 

دانشگاه های منطقه پنج ورزش کشور 

 

دانشگاه

 

کد استان

شماره تلفن

شماره فاکس

آیت ا...بروجردی

 

066

42468220

42468223

ایلام

 

084

32234861

32234861

رازی کرمانشاه

 

083

34283276

34283273

صنعتی کرمانشاه

 

083

2-37259980 داخلی 1017

37244200

کردستان

 

087

33624028

33624028

لرستان

 

066

33120086

33120331

 


شناسه : 913521