750

شرح وظایف مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی

مقدمه

ورزش و ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺪﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ بر ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ و رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد تاثیر گذار است.  و در ﺳﺎزﮔﺎری ﻓﺮد با ﺟﺎﻣﻌﻪ و بر ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮد تاﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.ورزش در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎیی ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ موثر است. ورزش ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ در ﭘﻨﺎه آن ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺷﺪ و ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .

در دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ، ورزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪه ای ﻣﻮﺛﺮ در ﻫﻤﻪ ی ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. ارﺗﺒﺎط ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و ورزش ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی اﻧﺴﺎن ﻓﺮا ﻫﻢ ﮐﺮده و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ورزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﯾﮋه را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ  

توسعه تربیت بدنی و ورزش به عنوان زمینه ساز تامین و تربیت  نیروی  انسانی سالم و تندرست بخشی از برنامه های توسعه ملی به شمار می رود.در این راستا توسعه ورزش دانشگاهی نقش موثری در توسعه دیگر مولفه های ورزش یعنی ورزش همگانی ، قهرمانی وحفظ و توسعه سلامت جسمی و روانی دانشجویان دارد . از آنجا که پرداختن به فعالیت‌های ورزشی، ضامن سلامتی جوانان و آینده‌سازان میهن اسلامی می‌باشد؛ لذا مدیریت تربیت‌ بدنیِ دانشگاه رازی به عنوان یکی از ارکان اساسی حوزۀ معاونت دانشجویی عهده‌دار برنامه‌ریزی و اجرای تمرینات، مسابقات و برنامه‌های ورزشی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه می‌باشد

 

رسالت و ماموریت کلان برنامه تربیت بدنی و ورزش دانشگاهی

  کمک به رشد و شکوفایی ابعاد معنوی، جسمانی، عاطفی، عقلانی و اجتماعی دانشجویان از طریق پرداختن به فعالیت‏های مفرح و سلامت بخش تربیت‏بدنی و ورزش در تعاملی پویا و سازنده با مراکز علمی ،ورزشی ملی و فراملی است.

 

 شرح وظایف مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی

1-      سیاست گذاری و تدوین برنامه های راهبردی و تقویم ورزشی سالانه مدیریت تربیت بدنی دانشگاه

2-      فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم ورزش در دانشگاه

3-      ایجاد انگیزه وتشویق دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی جهت شرکت فعالانه در فعالیتهای ورزشی

4-      نظارت و ارزشیابی برنامه های ورزشی ،خدمات فنی مربیان و نحوه اجرای برنامه ها

5-      نظارت و برنامه ریزی در اداره سالن ها و اماکن ورزشی

6-       حفظ وحراست و نظافت اماکن و فضاهای ورزشی و امکانات ورزشی موجود

7-      برنامه ریزی  و نظارت بر اجرای کلیه فعالیتهای ورزشی دانشگاه

8-      پیشنهاد، برنامه ریزی  و برگزاری مسابقات و رقابت های مختلف ورزشی به مناسبت های مختلف طبق تقویم ورزشی سالانه

9-      هماهنگی، نظارت و برنامه ریزی و پیش بینی اعتبارات لازم جهت برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و اعزام تیم های ورزشی به مسابقات استانی، منطقه ای ،کشوری والمپیادهای ورزشی

10-  پیش بینی و نظارت برتهیه وسایل و تجهیزات اماکن مختلف ورزشی دانشگاه

11-  گسترش ورزش خوابگاهی و دانشکده ای

12-  پیش بینی بودجه ، نیروی انسانی وارائه گزارش فعالیت های انجام شده به اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ریاست دانشگاه و معاونت دانشجویی دانشگاه

13-  پیگیری ومرتفع نمودن مشکلات وتنگناهای ورزشی در حد امکانات دانشگاه

14-  پیگیری و ارائه پیشنهادات لازم در خصوص توسعه فضا ها و امکانات ورزشی دانشگاه

15-  عقد قرارداد با مربیان مختلف جهت اداره کلاس های ورزشی فوق برنامه و اوقات فراغت جهت دانشجویان وکارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه

16-  برنامه ریزی جهت برگزاری کلاس های مربیگری، داوری، کارگاه های علمی و ورزشی

17-  تشکیل کمیته ورزش کارکنان جهت تعمیم وگسترش ورزش در بین کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه

18-  برنامه ریزی و نظارت بر کلاس های تابستانی و اوقات فراغت فرزندان کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه

19-  تلاش در جهت توسعه و اشاعه ورزش همگانی و قهرمانی در بین جامعه هدف دانشگاهی

20-  برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های مرکز ارزیابی تندرستی  و مشاوره ورزشی در راستای ارتقاء سطح سلامت و تندرستی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه

 

 


شناسه : 913535