369

معرفی پرسنل مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی

 

مدیر تربیت بدنی 

شهریار عباسیان

دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی 

شماره تماس : 4283276-083

شماره فاکس: 4283273-083 

پست الکترونیکی: shahriar_abbasian@yahoo.com

 

 

کارشناس ورزش آقایان 

ایوب ناصری 

فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی

شماره تماس : 34283269-083 

شماره فاکس : 4283273-083 

پست الکترونیکی: anaseri.fivb@gmail.com

 

کارشناس ورزش بانوان 

فرشته محمدی 

فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی 

شماره تماس : 4283273-083

شماره فاکس : 4283273-083 

پست الکترونیکی: f.mohammadi@razi.ac.ir    

 

خدمات 

محمدرضا گنجی

                                                                                کیومرث رزلانسری

 

 

 

 

 

 

 

 


شناسه : 913563