برگزاری مسابقات ورزشی به صورت مجازی

برگزاری مسابقات ورزشی به صورت مجازی


مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی در نظر دارد به مناسبت گرامیداشت روز جهانی ورزش دانشگاهی و هفته تربیت بدنی مسابقات ورزشی به صورت مجازی برگزار نماید 

برنامه مسابقات ورزشی گرامیداشت روز جهانی ورزش دانشگاهی 

برنامه مسابقات ورزشی گرامیداشت هفته تربیت بدنی