نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش فعالیت های دبیرخانه

گزارش فعالیت های دبیرخانه


جلسه مجازی دبیران ورزش مناطق ده گانه دانشگاه های سراسر کشور - اسفند 1399

جلسه مجازی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه پنج کشور با حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دی ماه 1399 

جلسه مجازی دبیران ورزش مناطق ده گانه دانشگاه های سراسر کشور - تیر ماه 1399

جلسه مجازی هم اندیشی دبیران ورزش مناطق ده گانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور - اردیبهشت 1399

گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه پنج کشور - اردیبهشت 1398

گزارش کلی برگزاری مسابقات ورزشی دانشگاه های منطقه 5 سراسر کشور 

برگزاری مسابقات والیبال کارکنان و اساتید دانشگاه های منطقه پنج ورزش کشور- بهمن 1397  به میزبانی دانشگاه ایلام 

جلسه مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه  پنج کشور - آذر 1397