159

میزبانی ها

میزبانی مسابقات ورزشی استانی
دانشجویان 
کارکنان و اعضای هیات علمی 

 

میزبانی مسابقات ورزشی منطقه ای
دانشجویان 
کارکنان و اعضای هیات علمی 

 

میزبانی مسابقات ورزشی کشوری
دانشجویان 
کارکنان و اعضای هیات علمی 

 

میزبانی مسابقات ورزشی المپباد 
دانشجویان 
کارکنان و اعضای هیات علمی 

 


شناسه : 913959