برنامه ها و فعالیت های مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه ها و فعالیت های مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی

برگزاری کارگاه تغذیه سالم در قالب فعالیت های مرکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی- آذر 1396

برنامه زمانبندی مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی - نیمسال اول 98-1397

طرح رایگان ایستگاه تندرستی و سلامت گرامیداشت هفته تربیت بدنی - مهر 1397